Skydliaukės ligos

Skydliaukės ir diabeto hipertenzija. Dėl jūsų bėdų gali būti kalta... skydliaukė

Ru­si­jos chi­rur­gai iš­gel­bė­jo mer­gai­tę Ga­li­ma įsi­vaiz­duo­ti, kaip jau­čia­si tė­vai, su­ži­no­ję, kad jų vai­kas ser­ga dia­be­tu. Ši li­ga diag­no­zuo­ta pen­kia­me­tei So­niai Ko­vy­li­nai. Ji mo­kė­si tin­ka­mai mai­tin­tis, ap­skai­čiuo­ti in­su­li­no do­zę ir sa­va­ran­kiš­kai pre­pa­ra­tą su­si­leis­ti. Me­di­kai pa­siū­lė tė­vams mer­gai­tę ope­ruo­ti, t. Tė­vai su­ti­ko. Jų or­ga­nai ne­ti­ko, to­dėl da­lis ka­sos bu­vo pa­im­ta iš ar­ti­mos gi­mi­nai­tės.

Ope­ra­ci­ja tru­ko ke­le­tą va­lan­dų. Dar tris sa­vai­tes me­di­kai ne­drį­so in­for­muo­ti ži­niask­lai­dą apie ope­ra­ci­jos uni­ka­lu­mą, nes bu­vo lau­kia­ma pa­tvir­ti­ni­mo, jog mer­gai­tė sveiks­ta. Da­bar ji jau­čia­si ge­rai, džiau­gia­si, kad jai nie­ko ne­skau­da. Pa­si­il­gu­si tė­vų ir sa­vo kla­sės drau­gų, ruo­šia­si vyk­ti na­mo. Ko­res­pon­den­tams pa­vy­ko pa­šne­kin­ti pro­fe­so­rių. Į klau­si­mą, kaip se­niai da­ro­mos to­kios ope­ra­ci­jos pa­sau­ly­je, jis at­sa­kė, kad to­kią ope­ra­ci­ją pir­mą kar­tą m.

Da­bar jos yra da­ro­mos vi­sa­me pa­sau­ly­je, bet per me­tus tik ke­li šim­tai. Į klau­si­mą, ko­dėl Ru­si­jo­je iki šiol ne­bu­vo da­ro­mos to­kios ope­ra­ci­jos, jis at­sa­kė, jog anais lai­kais ne­bu­vo at­lie­ka­ma or­ga­nų transp­lan­ta­ci­jos. Mer­gai­tės ope­ra­ci­ja - tai pir­mas ban­dy­mas, ir jis sėk­min­gas.

Pa­našios trombofilija ir hipertenzija da­ro­mos re­čiau ne­gu ki­tos, nes trūks­ta or­ga­nų. Pa­klaus­tas, ar to­kia skydliaukės ir diabeto hipertenzija yra iš­si­gel­bė­ji­mas nuo I ti­po dia­be­to, pro­fe­so­rius at­sa­kė, kad jo­kiu bū­du! Vi­sų pir­ma - yra dau­ge­lis me­di­ci­ni­nių kon­train­di­ka­ci­jų: sun­kios in­fek­ci­jos, šir­dies li­gos, ken­kia­ma ki­tiems or­ga­nams.

An­tra - jis ne­pa­ta­ria ope­ruo­tis tiems žmo­nėms, ku­rie sėk­min­gai gy­do­si in­su­li­nu, juo­lab, kad in­su­li­no pre­pa­ra­tai vis to­bu­lė­ja.

Tre­čia - ži­no­ti­na, kad po or­ga­no transp­lan­ta­ci­jos yra ski­ria­mi pre­pa­ra­tai, ku­rie ne­lei­džia or­ga­niz­mui at­mes­ti im­plan­tuo­to or­ga­no. Jie la­bai sil­pni­na imu­ni­nę sis­te­mą. Žmo­gaus or­ga­niz­mas sun­kiai pri­si­tai­ko prie to­kių vais­tų.

PALIESIAUS KLINIKA VILNIUJE

Mer­gai­tės at­ve­jis yra iš­skir­ti­nis, nes bu­vo spren­džia­mas gy­vy­bės klau­si­mas. Da­bar ji nesiskundžia, jos nau­ja kasa ga­mi­na in­su­li­ną, to­dėl ti­kė­ti­na, kad to­liau vis­kas bus ge­rai - mer­gai­tė greit pa­mirš apie sa­vo ne­ga­la­vi­mus.

hipertenzija ir aitrioji paprika

Žmo­nes, ser­gan­čius cuk­ri­niu dia­be­tu, daž­nai var­gi­na ko­jų skydliaukės ir diabeto hipertenzija, ope­lės. Už­si­krė­tus bak­te­ri­ne in­fek­ci­ja, žaiz­de­lės šla­piuo­ja, ga­li iš­si­vys­ty­ti gang­re­na. Tai re­a­li ga­lū­nės am­pu­ta­ci­jos grės­mė. Pa­to­lo­gi­nis pro­ce­sas, ku­ris ga­li są­ly­go­ti dia­be­ti­nį ko­jų iš­opė­ji­mą dia­be­ti­nę pė­dą- dia­be­ti­nė po­li­neu­ro­pa­ti­ja ir pe­ri­fe­ri­nės krau­ja­gys­lių li­gos, in­fek­ci­ja. Svar­bu at­skir­ti neu­ro­pa­ti­nį ir neu­roi­še­mi­nį ko­jų pa­žei­di­mus žr.

Nuo to pri­klau­so gy­dy­mo me­to­das ir bū­das.

maisto papildas hipertenzijos apžvalgoms

Pe­ri­fe­ri­nės krau­ja­gys­lių li­gos bū­din­gos be­veik vi­siems žmo­nėms, ser­gan­tiems dia­be­tu. Žmo­nės, ku­rie skun­džia­si at­si­ra­du­sio­mis ko­jų ope­lė­mis, žaiz­de­lė­mis, viskas apie tavo širdį dėl vaikų sveikatos, kad yra su­ma­žė­jęs apa­ti­nių ga­lū­nių jaut­ru­mas.

Li­go­niai ne­jau­čia, kaip spau­džia ava­ly­nė. Daž­nai ko­jos su­žei­džia­mos atos­to­gų me­tu. To­kie pa­žei­di­mai net­gi įga­vo pa­va­di­ni­mą: dia­be­ti­nis ko­jų atos­to­gų sin­dro­mas.

II ti­po li­go­niams ir vy­rams tai at­si­tin­ka daž­niau. Tu­ri įta­kos vy­res­nis am­žius, dau­giau pa­žeis­tos pe­ri­fe­ri­nės krau­ja­gys­lės. Va­di­na­si, pri­va­lu vaikš­čio­ti mū­vint med­vil­ni­nė­mis ko­ji­nė­mis, pa­to­gia ava­ly­ne. Ko­dėl daž­niau ko­jos pa­žei­džia­mos va­sa­rą, atos­to­gų me­tu?

To­dėl, kad žmo­nės at­si­pa­lai­duo­ja, už­mirš­ta sa­vo li­gą, vaikš­to ba­si. Ser­gant dia­be­tu, bū­ti­na ko­jas ap­žiū­rė­ti kas­dien. Ne­di­de­lė trau­ma ar su­žei­di­mas ga­li su­kel­ti di­de­lių ne­lai­mių.

Skydliaukės ligos

Į ba­tą įkri­tęs ma­žas ak­me­nu­kas ga­li skydliaukės ir diabeto hipertenzija dia­be­ti­nės pė­dos pra­džia. Ser­gant cuk­ri­niu dia­be­tu, rei­kė­tų: iš­mok­ti sa­vo gy­ven­se­ną tai­ky­ti prie gy­dy­mo pla­no re­ži­mo ir vais­tų ir at­virkš­čiai - in­su­li­ną prie gy­ven­se­nos; kon­sul­tuo­tis su gy­dy­to­jais; var­to­ti paskirtus medikamentus; kas 6 mėn.

Priežastys Dažniausiai atsiranda dėl autoimuninio Hašimoto tiroidito. Taip pat gali atsirasti po strumektomijos, gydymo radioaktyviuoju jodu, vaistais tireostatikų vartojimo. Klinikiniai simptomai ir požymiai Laipsniškai mažėja fizinis ir psichinis pajėgumas, stokojama iniciatyvos, kamuoja nuovargis, lėtumas, nyksta interesai, pailgėja refleksai, atsiranda šalčio netoleravimas, neatitinkantis amžiaus motorinis ir psichikos atsilikimas, atminties sutrikimas, depresija, akių pabrinkimas.

Esant pa­ki­ti­mų, kon­sul­tuo­tis su po­diat­ru; diag­no­za­vus li­gą, iš­si­tir­ti sta­cio­na­re, kur tiks­li­na­ma diag­no­zė, tai­ko­mas gy­dy­mas ir iš­mo­ko­ma ati­tin­ka­mo re­ži­mo. Jo­je pa­tei­kia­mi pa­ta­ri­mai cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tiems, taip pat tiems žmo­nėms, kas no­ri ma­žin­ti kū­no svo­rį, yra vy­res­nio am­žiaus, var­gi­na­mi hi­per­to­ni­jos ar ki­tų ne­ga­la­vi­mų.

Žmo­gaus svei­ka­tą le­mia ra­cio­na­li mi­ty­ba, to­dėl lei­di­ny­je duo­da­ma in­for­ma­ci­ja la­bai rei­ka­lin­ga, aiš­ki. Kaip ma­ty­ti, val­gy­ti ga­li­ma daug ką, tik kas­dien tuo pa­čiu lai­ku, ap­si­skai­čia­vus ka­lo­ri­jas pa­gal krau­jo gliu­ko­zės ro­dik­lius.

At­ro­do, taip pa­pras­ta, bet kar­tu ir la­bai sun­ku. Ypač ne­leng­va vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms, ku­rių ir at­min­tis ne­be ta, ir skai­čiuo­ti keb­lu. Kny­go­je daug tin­ka­mos mi­ty­bos pa­ta­ri­mų ir įvai­rių val­gių re­cep­tų. Pa­žy­mė­ta ener­ge­ti­nė pa­tie­ka­lų ver­tė. Tai­gi kny­ga pa­pil­dys ži­nias, kaip ge­rin­ti svei­ka­tą.

Naujienos apie sveikatą

Ačiū už ver­tin­gą lei­di­nį. Re­gi­na Un­de­ry­tė Puslapis 13 Dar kartą apie ko­jų prie­žiū­rą Ne vie­nas cuk­ri­niu dia­be­tu ser­gan­tis žmo­gus pa­ti­ria rū­pes­čių dėl ko­jų.

Mat ir ne­di­de­li jų pa­žei­di­mai ga­li su­kel­ti sun­kias komp­li­ka­cijas. Vie­na daž­niau­sių prie­žas­čių, dėl ku­rių su­trin­ka pė­dų jaut­ru­mas, yra dia­be­ti­nė neu­ro­pa­ti­ja. Jos at­ve­ju žmo­gus ga­li ne­jaus­ti ko­jų su­žei­di­mų, ne­di­de­lių trau­mų. To­dėl la­bai svar­bu tin­ka­mai ko­jas pri­žiū­rė­ti.

Daž­niau­siai pa­žei­džia­mos pė­dos. Tai­gi žmo­gus, ser­gan­tis dia­be­tu, pri­va­lo kon­sul­tuo­tis su gy­dy­to­ju, iš­si­aiš­kin­ti, ar ne­su­tri­kęs pė­dų jaut­ru­mas ir krau­jo­ta­ka. Būk­lė įver­ti­na­ma spe­ci­fi­niais ty­ri­mais, ku­riuos ga­li at­lik­ti tik me­di­kas. Ži­no­ti­na, kad nors ko­jų ne­skau­da, jos ga­li bū­ti pa­žeis­tos. Kon­sul­tuo­tis pa­ta­ria­ma ir su dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­to ar dia­be­to mo­kyk­los ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­ja.

Žmo­gui, ser­gan­čiam dia­be­tu, lan­ky­tis dia­be­ti­nės pė­dos ka­bi­ne­te yra ne pra­ban­ga, o bū­ti­ny­bė. Ko­jos kas­dien plau­na­mos šil­tu van­de­niu karš­to van­dens, esant ju­ti­mų su­tri­ki­mams, pė­dos ga­li ir ne­jaus­ti su švel­niu vai­kiš­ku ar gli­ce­ri­no tu­rin­čiu mui­lu.

Mūsų draugai

Jis ma­žiau džio­vi­na odą. Šluos­to­mos pė­dos ir tar­pu­pirš­čiai minkš­tu kil­pi­niu rank­šluosčiu, ne­tri­nant, ven­giant pa­žeis­ti odos pa­vir­šių. Pė­das rei­kia ati­džiai ap­si­žiū­rė­ti kiek­vie­ną va­ka­rą. Tam tiks­lui pa­to­gu nau­do­tis veid­ro­dė­liu, ku­rį, pa­dė­jus ant grin­dų, ge­rai ma­to­mi pa­dai.

asd 2 f su hipertenzija

Ste­bi­ma ar nė­ra opų, su­žei­di­mų, įtrū­ki­mų, pūs­lių, nuos­pau­dų, na­gų įau­gi­mo, pa­ti­ni­mo ar pa­rau­di­mo. Jei tu­ri­ma re­gė­ji­mo su­tri­ki­mų, į pa­gal­bą kvie­čia­mi ar­ti­mie­ji. Net ir men­ki pa­ki­ti­mai, ne­si­krei­piant lai­ku į gy­dy­to­ją, vė­liau ga­li bū­ti kom­pli­ka­ci­jų prie­žas­tis.

Ko­jų na­gai kar­po­mi tik tie­siai iki na­go-odos raukš­lės, per daug jų ne­trum­pi­nant, bet pa­šli­fuo­jant dil­de­le.

Dėl jūsų bėdų gali būti kalta... skydliaukė

Leng­viau tai at­lik­ti ko­jas tru­pu­tį pa­lai­kius van­de­ny­je. Jo­kiu bū­du pe­di­kiū­rui ne­ga­li­ma nau­do­ti sku­ti­mo­si pei­liu­kų, di­de­lių žir­klių, skal­pe­lių ar pei­lių. Nuos­pau­das ir odos su­ra­gė­ji­mus ge­riau­sia ša­lin­ti la­bai at­sar­giai na­tū­ra­lia pem­za ar spe­cia­liu šli­fuo­tu­vu, pa­mir­kius pė­dą šil­ta­me van­de­ny­je.

Svar­bu sau­go­tis net ir men­kų pė­dos su­žei­di­mų. Iš­mir­ku­sios van­de­ny­je pė­dos yra grei­čiau pa­žei­džia­mos. Pa­ste­bė­jus gi­les­nius sa­vai­mi­nius odos įtrū­ki­mus, rei­kia už­dė­ti ste­ri­lų tvars­tį ir ne­del­siant pa­si­kon­sul­tuo­ti su sa­vo gy­dy­to­ju, en­dok­ri­no­lo­gu ar ben­drosios prak­ti­kos slau­gy­to­ja - dia­be­to­lo­ge.

Ne­nau­do­tina ne­pa­si­ta­rus jo­kių dez­in­fek­ci­nių prie­mo­nių ar te­pa­lų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Ser­gan­čių­jų cuk­ri­niu dia­be­tu dėl au­to­no­mi­nės neu­ro­pa­ti­jos me­tu at­si­ran­dan­čių po­ky­čių pė­dų oda ne­re­tai la­bai iš­sau­sė­ja ir tam­pa jaut­ri mi­ni­ma­liems su­žei­di­mams ar net sa­vai­me įtrūks­ta. Nu­si­plo­vus ko­jas, rei­kė­tų odą su­minkš­tin­ti kre­mu. Re­ko­men­duo­jama var­to­ti spe­cia­liai ko­joms skir­tus kre­mus. Jų ne­tu­rint, ku­riam lai­kui ga­li tik­ti ir vei­dui skir­ti kre­mai. Ne­nau­do­ki­te skydliaukės ir diabeto hipertenzija, nes jie sun­kiau įsi­ge­ria į odą nei kre­mai ir ga­li su­kel­ti odos šu­ti­mą.

Nei te­pa­lais, nei kre­mais ne­ga­li­ma tep­ti net ir men­kiau­sių su­žei­di­mų vie­tų ir tar­pu­pirš­čių. Šiuo me­tu vais­ti­nė­se ir ki­to­se pre­ky­bos vie­to­se ga­li­ma ras­ti pui­kių ko­jų prie­žiū­ros prie­mo­nių. Jas siū­lo įvai­rios kom­pa­ni­jos.

geriausia dieta širdies sveikatai ir diabetui gydyti

Tai ir įvai­rūs kre­mai, ša­li­nan­tys su­ra­gė­ju­sią odą, po to skir­ti jos minkš­ti­ni­mui, los­jo­nai, prie­mo­nės šil­dan­čiom ir šal­dan­čiom pė­dų vo­ne­lėm. Jei dar ir ne­pa­žeista pė­dų oda, ne­re­­tai tur­būt vargs­ta­te dėl su­ra­gė­ju­sios ir sau­sos odos. Rei­kė­tų tu­rė­ti dvie­jų rū­šių prie­mo­nes: vie­ną - pa­­leng­vi­nan­čią pa­­ša­lin­­ti su­ra­gė­ju­sią odą, ki­tą - minkš­ti­nan­čią sau­są odą.

At­lik­ti kli­ni­ki­niai ty­ri­mai pa­ro­dė la­bai ge­rus re­zul­ta­tus, ku­riuos tei­gia­mai įver­ti­no ir Iz­ra­e­lio specialistai, ir jų dia­be­to aso­cia­ci­ja. Ga­li­my­bę įver­tin­ti šias ko­jų prie­žiū­ros prie­mo­nes tu­rė­jo ir Lie­tu­vos pa­cien­tai.

Jie taip hipertenzijos laboratorijos duomenys bu­vo pa­ten­kin­ti šiais pre­pa­ra­tais. Beauty feet pre­pa­ra­tai yra pa­ga­min­ti iš na­tū­ra­lių pro­duk­tų: pu­šų Pi­ne Sil­vest­ri­ci eks­trak­to ir ala­vi­jo Aloe Ve­ra. Beauty feet prie­mo­nių kom­plek­tą su­da­ro 2 pre­pa­ra­tai: ru­tu­li­nis ar­ba purš­kia­mas pre­pa­ra­tas, skir­tas sau­sos, su­ski­li­nė­ju­sios pė­dų odos gy­dy­mui pa­leng­vin­ti ir že­lė vė­liau rei­kia­mai odos drėg­mei pa­lai­ky­ti.

Verta paskaityti

Pu­šų eks­trak­tas dez­in­fe­kuo­ja ir drė­ki­na odą, ala­vi­jas ra­mi­na, taip pat su­tei­kia jai švel­nu­mo. Pre­pa­ra­te esan­tys A, E ir F vi­ta­mi­nai ska­ti­na ląs­te­lių at­si­nau­ji­ni­mą. Re­ko­men­duo­ja­ma ru­tu­li­nį ar purš­kia­mą Beauty feet pre­pa­ra­tą var­to­ti ke­liskart per die­ną te­pant šva­riai nu­plau­tas ko­jas.

Po ke­lių die­nų pa­ste­bė­jus, kad oda su­minkš­tė­jo, sausas suragėjusias vietas galima pa­va­lyti pemza ar vaistai nuo hipertenzijos statinai. Maž­daug per die­nų taip var­to­jant ru­tu­li­nį ar purš­kia­mą pre­pa­ra­tą, ko­jų oda taps minkš­ta ir švel­ni. No­rint vė­liau iš­lai­ky­ti minkš­tas ir elas­tin­gas pė­das, siū­lo­ma jas tep­ti Beauty feet že­lė pre­pa­ra­tu du kar­tus die­no­je. La­bai svar­bu kas­dien pa­mankš­tin­ti pė­das at­lie­kant ne­su­dė­tin­gus len­kia­muo­sius - tie­sia­muo­sius - su­ka­muo­sius ju­de­sius per vi­sus pė­dos ir čiur­nos są­na­rius.

Tai ne­užims daug skydliaukės ir diabeto hipertenzija, nes pra­ti­mė­lius ga­li­ma at­lik­ti lo­vo­je, dar ne­at­si­kė­lus, ar sė­dint prie te­le­vi­zo­riaus. At­kreip­tinas dė­me­sys į ko­ji­nes ir ava­ly­nę. Re­ko­men­duo­ja­mos med­vil­ni­nės ar vil­no­nės ko­ji­nės, ku­rios ne­bū­tų per ankš­tos, ne­tu­rė­tų gru­bių siū­lių, ne­bū­tų kiau­ros ar ady­tos ir bū­tų daž­nai skal­bia­mos.

Ava­ly­nė tu­ri bū­ti pa­kan­ka­mi pa­to­gi, ge­riau iš na­tū­ra­lios odos, prie­ki­nė da­lis - ga­na pla­ti, kad ne­spaus­tų ir ne­de­for­muo­tų pirš­tų. Kiek­vie­ną kar­tą, prieš ­au­nantis ba­tus, bū­ti­na pa­tik­rin­ti jų vi­dų ran­ka, ar ten ne­pa­te­ko smul­kių daik­tų, ak­me­nė­lių, ar ne­su­si­raukš­lė­jo vid­pa­džiai.

Įsi­gi­ję nau­jus ba­tus pir­miau­siai sten­ki­tės pra­ne­šio­ti kas yra hipertenzija nuo 120 iki 70. Jei bū­ti­na nau­jais ba­tais kur nors iš­vyk­ti, reikėtų pa­si­im­ti ir ki­tą pa­to­gių se­nų ba­tų po­rą. Nie­ka­da ne­šil­dy­ki­te ko­jų prie ra­dia­to­rių ar ki­tų bui­ti­nių elekt­ros prie­tai­sų. Ser­gan­tiesiems cuk­ri­niu dia­be­tu ne­re­ko­men­duo­jamos ir elek­tri­nės šil­do­mo­sios pa­gal­vė­lės.

Jei šal­ta ko­joms, ge­riau­siai tik­tų 38° Skydliaukės ir diabeto hipertenzija van­dens vo­ne­lės ar van­de­niu už­pil­dy­ti ter­mo­fo­rai. Tai­gi dau­giau dė­me­sio skir­ki­me sa­vo ko­joms, kad vė­liau iš­veng­tu­me sunkesnių ligų. Ri­ta Šul­cai­tė Puslapis 14 Ter­bi­na­fi­nas - ge­ri vais­tai At­lik­tų epi­de­mio­lo­gi­nių pė­dos ty­ri­mų duo­me­ni­mis, apie 60 proc.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Šiai in­fek­ci­jai ma­žiau at­spa­rūs žmo­nės, ser­gan­tys dia­be­tu, krau­ja­gys­lių li­go­mis, taip pat per daug sve­rian­tys, aler­giški ir ak­ty­viai spor­tuo­jan­tys. Net 82 proc. Ji yra dvie­jų rū­šių. Oni­cho­mi­ko­zė - na­gų gry­be­li­nė in­fek­ci­ja, ku­ria ser­ga nuo 19 iki 40 proc.

Ki­ta gry­be­li­nė pė­dų odos in­fek­ci­ja Ti­nea pe­dis var­gi­na jau­nus žmo­nes. Abi li­gos yra už­kre­čia­mos. Gry­be­lio spo­ros ap­lin­ko­je lie­ka il­gus me­tus, to­dėl ne­ma­ža ti­ki­my­bė už­si­krės­ti per rū­bus, rank­šluosčius, ava­ly­nę. Dia­be­to me­tu ko­jų oda sau­sė­ja, sto­rė­ja, tam­pa pa­žei­džia­ma, pė­dos pra­kai­tuo­ja.

Gry­be­li­nė in­fek­ci­ja plin­ta: su­sil­pnė­jus žmo­gaus hu­mo­ra­li­niam ir ląs­te­li­niam or­ga­niz­mo imu­ni­te­tui; su­tri­kus krau­jo­ta­kai; pra­kai­tuo­jant pė­doms, esant aukš­tes­nei tem­pe­ra­tū­rai pvz.

Odos gry­be­lis daž­niau­siai pa­žei­džia pė­dų tar­pu­pirš­čius. Pa­žeis­ta vie­ta pa­raus­ta, pleis­ka­no­ja, niež­ti, perš­ti.

Tar­pu­pirš­čių oda įtrūks­ta, drėgs­ta. Gry­be­lio pa­žeis­ti na­gai pa­tam­sė­ja, ne­bliz­ga, vė­liau sto­rė­ja, tru­pa. Esant at­spa­riam or­ga­niz­mui, tin­ka­mai hi­gie­ni­nei prie­žiū­rai, in­fek­ci­ja di­des­nių svei­ka­tos su­tri­ki­mų ne­su­ke­lia. Už­de­gi­mas ga­li vys­ty­tis ir virs­ti gang­re­na. Tai­gi gry­be­li­nė odos ir na­gų in­fek­ci­ja yra vie­na ga­li­mos dia­be­ti­nės pė­dos prie­žas­čių.