Mse dėl hipertenzijos.

Reglamento ES Nr. Kai kolekcija arba jos dalis jau įrašyta į registrą, kolekcijos turėtojas kompetentingai institucijai praneša apie visus svarbius pasikeitimus, dėl kurių pasikeičia kolekcijos galimybės atitikti Reglamento ES Nr.

Jei pareiškėjas, prašantis įrašyti kolekciją arba jos dalį į registrą, yra kolekcijų tinklo narys, jis gali kompetentingas institucijas informuoti apie bet kurias kitas to paties tinklo kolekcijas ar jų dalis, dėl kurių kitose valstybėse narėse buvo pateiktas arba teikiamas prašymas įtraukti į registrą.

mse dėl hipertenzijos

Valstybių narių kompetentingos institucijos, kurioms pranešta apie tokius prašymus, tikrindamos kolekcijas arba jų dalis svarsto galimybę apsikeisti informacija su tų valstybių narių, kuriose pateikti kiti tinklo narių prašymai, kompetentingomis institucijomis.

Tikrinimas pagal Reglamento ES Nr. Teikdama pranešimą, nurodytą Reglamento ES Nr. Kompetentinga institucija informuoja Komisiją apie visus vėlesnius tos informacijos pasikeitimus. Tikrinimas atliekamas pagal periodiškai peržiūrimą planą, parengtą atsižvelgiant į riziką.

mse dėl hipertenzijos

Plane turėtų būti numatytas minimalus tikrinimo lygis ir galimybės diferencijuoti tikrinimo dažnį. Jei pagrįstai nerimaujama, kad į registrą įtraukta kolekcija arba jos dalis nebeatitinka Reglamento ES Nr. Kolekcijos turėtojas ir jo darbuotojai suteikia visą pagalbą, kurios reikia 1, 2 ir 3 dalyse nurodytam tikrinimui atlikti.

  • Hipertenzijos gydymo taškas
  • Naudingas ir nesveikas maistas nuo hipertenzijos
  • Dažnas šlapinimasis su hipertenzija kas nutiks

Taisomaisiais veiksmais gali būti reikalaujama, kad atitinkamos kolekcijos turėtojas įdiegtų papildomų priemonių arba geriau taikytų esamas. Kolekcijos turėtojas kompetentingai institucijai pateikia jam nustatytų taisomųjų veiksmų ar priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Mokslinių tyrimų, kuriems naudojami genetiniai ištekliai ir su genetiniais ištekliais susijusios tradicinės žinios, finansavimo gavėjas tos valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai pateikia pareiškimą, kad imtasi tinkamų atsargumo priemonių, kaip reikalaujama pagal Reglamento ES Nr.

Jei gavėjas įsisteigęs ne Sąjungoje, o moksliniai tyrimai atliekami Sąjungoje, pareiškimas, kad imtasi tinkamų atsargumo priemonių, pateikiamas valstybės narės, kurioje vykdomi moksliniai tyrimai, kompetentingai institucijai.

mse dėl hipertenzijos

Pareiškimas, kad imtasi tinkamų atsargumo priemonių, — tai užpildyta II priede nustatyta forma. Jis pateikiamas gavus pirmąją finansavimo dalį ir įsigijus visus genetinius išteklius bei su mse dėl hipertenzijos ištekliais susijusias tradicines žinias, kurie bus naudojami finansuojamame mokslinių tyrimų projekte, tačiau ne vėliau negu galutinės ataskaitos pateikimo metu arba, jei tokia ataskaita neteikiama, projekto pabaigoje.

Nacionalinės institucijos gali dar labiau sukonkretinti tokio pareiškimo pateikimo laiką. Jei tas pats mokslinių tyrimų projektas finansuojamas iš daugiau kaip vieno šaltinio arba yra daugiau kaip vienas finansavimo gavėjas, gavėjas  -ai gali nuspręsti pateikti tik vieną pareiškimą.

Tą pareiškimą pateikia projekto koordinatorius tos valstybės narės, kurioje jis yra įsisteigęs, kompetentingai institucijai. Jei projekto koordinatorius įsisteigęs ne Sąjungoje, o moksliniai tyrimai atliekami Sąjungoje, pareiškimas, kad imtasi tinkamų atsargumo priemonių, pateikiamas vienos iš valstybių narių, kuriose vykdomi moksliniai tyrimai, kompetentingai institucijai.

Jei 2 ir 3 dalyse nurodytą pareiškimą gavusi kompetentinga institucija nėra atsakinga už jo perdavimą pagal Reglamento ES Nr. Jis neapima privačiųjų arba viešųjų subjektų vidinių biudžetinių išteklių.

mse dėl hipertenzijos

Kad galėtų naudotis genetiniais ištekliais ir su genetiniais ištekliais susijusiomis tradicinėmis žiniomis, naudotojai pagal Reglamento ES Nr. Tas pareiškimas pateikiamas kaip užpildyta šio reglamento III priede pateikta forma. Pateikimas rinkai neapima ikiprekybinio etapo bandymų, įskaitant klinikinius, lauko ar kenkėjų atsparumo bandymus, ir vaistų, kuriems neišduotas leidimas, tiekimo siekiant suteikti gydymo alternatyvų pavieniams pacientams ar pacientų grupėms.

Pagal Reglamento ES Nr. Jei konfidencialia laikoma esminė informacija, pavyzdžiui, apie naudotoją ir naudojimą, prieigos vietą arba genetinį išteklių, be kurios neįmanoma paskelbti įrašo GNNP informacijos centro interneto svetainėje, kompetentingos institucijos apsvarsto galimybę perduoti tą esminę informaciją tiesiai Nagojos protokolo 13 straipsnio 2 dalyje nurodytoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms.

Jei Komisijai nesuteikta nuolatinė muzikos gydymas hipertenzija prieiga prie šios informacijos, informacija jai perduodama kas šešis mėnesius pradedant nuo m.

Prašymas pagal Reglamento ES Nr. Mse dėl hipertenzijos šalis, kuri naudotojams neatstovauja, tačiau dalyvauja sudarant sąlygas naudotis genetiniais ištekliais, juos renkant, perduodant ar komercializuojant, arba rengia su mse dėl hipertenzijos ištekliais susijusias priemones ir politiką, savo prašyme pateikia šio reglamento IV priede pateiktą informaciją apie savo teisėtą interesą kurti ir prižiūrėti procedūrų, priemonių ar mechanizmų derinį, kurį veiksmingai įgyvendinęs naudotojas gali įvykdyti Reglamento ES Nr.

Prašymo ir pagrindžiamųjų dokumentų kopiją Komisija išsiunčia visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Savo pastabas dėl prašymo kompetentingos institucijos Komisijai gali pateikti per du mėnesius nuo 3 dalyje nurodytų dokumentų gavimo dienos.

Ieškovai reiškia reikalavimą pripažinti testamentą negaliojančiu, nes mano, kad pasirašydamas testamentą B. Šančių poliklinikos asmens sveikatos istorija rodo, jog B. Pakartotinės ekspertizės aktu patvirtinta tokia pat išvada 2t. Pagal CK 5.

Per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos Komisija patvirtina, kad prašymą gavo, ir suteikia pareiškėjui nuorodos numerį. Komisija pareiškėjui nurodo orientacinį teminą, iki kurio bus priimtas sprendimas dėl prašymo.

mse dėl hipertenzijos

Komisija informuoja pareiškėją, jei jo prašymui įvertinti reikia papildomos informacijos arba dokumentų. Pareiškėjas pernelyg nedelsdamas pateikia Komisijai prašomą papildomą informaciją ir dokumentus.

Savo pastabas dėl 6 dalyje nurodytos informacijos ar dokumentų kompetentingos institucijos Komisijai gali pateikti per du mėnesius nuo tų dokumentų kopijos gavimo dienos gali.

Kaskart, kai prireikus gauti papildomos informacijos arba dokumentus Komisija peržiūri orientacinį terminą, iki kurio bus priimtas sprendimas dėl prašymo, Komisija apie tai informuoja pareiškėją. Komisija bent kartą per šešis mėnesius raštu informuoja pareiškėją apie jo prašymo vertinimo būklę. Jei Komisija nusprendžia tam tikrą praktiką pripažinti kaip geriausią praktiką pagal Reglamento ES Nr. Komisija nurodo savo sprendimo tam tikrą praktiką pripažinti kaip geriausią praktiką arba panaikinti tokį pripažinimą priežastis ir tą sprendimą paskelbia pagal Reglamento ES Nr.

Per du mse dėl hipertenzijos nuo tokios informacijos gavimo dienos kompetentingos institucijos gali Komisijai pateikti savo pastabas dėl tų pakeitimų ar atnaujinimų. Atsižvelgdama į šio straipsnio 2 dalyje nurodytas pastabas, Komisija įvertina, ar naudodamas pakeistą arba atnaujintą procedūrų, priemonių ar mechanizmų derinį naudotojas vis tiek gali įvykdyti Reglamento ES NR.

Jei kompetentingos institucijos, cavinton nuo hipertenzijos patikrinimus pagal Reglamento ES Nr. Jei Komisija gauna pagrįstos informacijos apie pakartotinius arba reikšmingus atvejus, kai geriausią praktiką įgyvendinantis naudotojas nesilaikė Reglamento ES Nr.

Tokias pastabas naudotojų asociacija arba kitos suinteresuotosios šalys gali pateikti per tris mėnesius.

  1. Skelett - vertimas - Vokiečių-Lietuvių Žodynas - Glosbe
  2. Europos Sąjungos L /
  3. Hipertenzijos be galvos gydymas
  4. Eurlex lt Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.
  5. Dėl smegenų signalo entropijos įvertinimo iš nedaug neurovaizdinių duomenų - mokslinės ataskaitos

Komisija tas pastabas ir visus patvirtinamuosius dokumentus išnagrinėja, o jų kopijas nusiunčia visų valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Savo pastabas dėl tų pastabų ir patvirtinamųjų dokumentų kompetentingos institucijos Komisijai gali pateikti per du mėnesius nuo tų dokumentų kopijos gavimo dienos.

Jei naudotojų asociacija arba kitos suinteresuotosios šalys, su kuriomis susijęs tas tyrimas, to nepadaro, Komisija gali mse dėl hipertenzijos tolesnių svarstymų panaikinti geriausios praktikos pripažinimą.

Komisijos atlikto tyrimo rezultatai yra galutiniai ir apima taisomuosius veiksmus, kurių turi imtis naudotojų asociacija arba kitos suinteresuotosios šalys.

Populiarios Temos

Tyrimo rezultatas taip pat gali būti sprendimas panaikinti geriausios praktikos pripažinimą. Atlikdama peržiūrą ji įvertina šio reglamento poveikį labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms, viešosioms mokslo tiriamosioms įstaigoms ir konkretiems sektoriams, taip pat atitinkamus tarptautinius pokyčius, visų pirma susijusius su GNNP informacijos centru.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje m.

mse dėl hipertenzijos

Komisijos vardu.